รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2561

โดยสามารถสมัครผ่านระบบ Internet ได้ที่ www.reg.tu.ac.th

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม