ประกาศ เรื่องการไปศึกษายังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560