ประกาศเรื่องขอโควตาเพื่อจดทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาค 1/2561

นักศึกษาประสงค์ที่จะลงวิชาเลือกเสรี สามารถดำเนินการแสดงความจำนงลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี ได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

-นักศึกษา สามารถแสดงความจำนงได้ ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น.

*วิทยาลัยรับนักศึกษาตามจำนวนโควตาที่เปิดรับได้เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิตามลำดับก่อนหลังของการแจ้งความประสงค์*

CLICK รายละเอียดเพิ่มเติม

CLICK รายละเอียดรายวิชา และจำนวนโควตาที่เปิดรับ

LINK จองโควตา : ปิดการแสดงความจำนงเนื่องจากหมดระยะเวลา