ประกาศเรื่องขอโควตาเพื่อจดทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2560