ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา, อินเดียศึกษา และไทยศึกษา รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปี 2561