ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนศึกษาอบรมและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1