ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา ไทยศึกษา และอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
สาขาวิชาจีนศึกษา ไทยศึกษา และอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2560