ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโควตาเพื่อจดทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาค1/2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโควตาเพื่อจดทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาค1/2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้าย ปฏิบัติดังนี้

1.     ให้ชำระค่าหน่วยกิตด้วยเช็คเงินสด (cashier check) สั่งจ่าย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ระบุ Account payee รายวิชาละ 6,000 บาท

ทั้งนี้ให้นักศึกษา ระบุชื่อ รหัสนักศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบียนด้านหลังเช็ค (เขียนด้วยดินสอเท่านั้น)

2.       ให้นำเช็คเงินสดมายื่นที่สำนักงานพร้อมลงชื่อยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20- 21 สิงหาคม 2561 หากไม่มาภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

****ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องเข้าไปจดทะเบียนรายวิชาในระบบ***

โปรดตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบว่ารายวิชาที่ได้รับโควตาไม่มีตารางซ้ำซ้อนกับรายวิชาหลักที่จดทะเบียน

CLICK รายชื่อแนบท้าย : นักศึกษาที่ได้รับโควตา