ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561