ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

วิทยานิพนธ์ เรื่อง Peacekeeping ASEAN and the OAS a comparative analysis

ชื่อนักศึกษา Mr.Jordan Arne Peterson

อาจารย์ที่ปรึกษา Prof.Dr.Thanet Aphornsuvan

Prof.Dr.Jaran Maluleem

Asso.Prof.Witthaya Sucharithanarugse