ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561