การจดทะเบียนรายวิชา PD310 (จีนศึกษาชั้นปีที่3) และ PD410 (จีนศึกษาชั้นปีที่4)

งานบริการการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนรายวิชา PD310 (จีนศึกษาชั้นปีที่3) กรณีโควตาเต็ม และ PD410 (จีนศึกษาชั้นปีที่4) กรณีรอการเทียบโอนจากการไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการเพื่อแสดงความจำนงในการจดทะเบียน/ขอโควตา ตามลิ้งก์ที่กำหนดและเป็นไปตามเงื่อนไข : CLICK รายละเอียดเงือนไข

UPDATE หมดระยะเวลาขอโควตา