Manager's blog

Application for Indian Studies Program 2017 (3nd Round)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยการคัดเลือกตรง 
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสาม 

INDIAN STUDIES
- สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Indian Studies International Program
รายละเอียดสาขาวิชาอินเดียศึกษา  (Detail) l ใบสมัครสาขาวิชาอินเดียศึกษา (App.Form)

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 
- การทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษา 19 กรกฎาคม 2560
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อแทนการทดสอบสมรรถนะ(TCTC)     สามารถยื่นได้ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ค. 60  
     
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560
 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ  วันที่ 9 สิงหาคม 2560
 
- กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ และส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
   ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 
 
 

Academic Calendar 2017 - Course Offering semester 1/2017

Academic Calendar 2017 CLICK 

Course Offering semester 1/2017 CLICK