Announcement of Regulations for Final Examination 2/2019.

Provided below is the Announcement of Regulations for Final Examination 2/2019. Please take your time read throught the announcement. If you have further questions or concerns, please feel free to contact PBIC Academic Affairs via email: academic.pbic.tu.ac.th

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562”

นักศึกษาโปรดศึกษาข้อปฏิบัติฯ ในประกาศโดยละเอียด หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานบริการการศึกษา อีเมล์ academic@pbic.tu.ac.th

>>More Detail Click!!<<

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แล้ว นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โปรดตรวจสอบจากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศ: ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน covid-19