แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ / PBIC Facilities and Infrastructure Survey

ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านตอบ
แบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ / PBIC Facilities and Infrastructure Survey
ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ
ขอให้ตอบแบบสำรวจภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.

This survey was conducted to survey the satisfaction and suggestions of PBIC Facilities and Infrastructure.
Deadline: 12.00 hrs., Thursday 9th April 2020.

ขอบคุณครับ รักษาสุขภาพด้วยครับ

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhaDwFreGiYgioTahyhCjfRE7j9F98Aa_KXM1G5vPi5bCKw/viewform

แบบสำรวจผลกระทบของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19/ Impact of COVID-19 on PBIC Students

แบบสำรวจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสำรวจผลกระทบที่นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้รับจากการแพร่ระบาดของ COVID19 เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

กรุณาตอบแบบสำรวจนี้ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.

This survey targets PBIC students who are impacted by the COVID-19 virus outbreak. In order to help solve the problems you are currently facing, please fill in this survey to help us understand the situation.

Deadline: 12.00 am, April 6, 2020

here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMAL5Rd2pphKHy68LZbsKNoBYH4mB-5k-Jif6Ak8ynf5d2tA/viewform