PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย

กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

# ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก

 

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong International College Dean Selection

Announcement

Calendar

Ballot

Eligible Nominators

  • Faculty Members >> Click here
  • Supportive Staff >> Click here
  • Student (Click the link of each program and ID below)

Chinese Studies

Chinese Studies Program (ID57)

Chinese Studies Program (ID58)

Chinese Studies Program (ID59)

Chinese Studies Program (ID60)

Chinese Studies Program (ID61)

Chinese Studies Program (ID62)

Indian Studies

Indian Studies Program (ID58)

Indian Studies Program (ID59)

Indian Studies Program (ID60

Indian Studies Program (ID61)

Indian Studies Program (ID62)

Thai Studies

Thai Studies Program (ID59)

Thai Studies Program (ID60)

Thai Studies Program (ID61)

Thai Studies Program (ID62)

ASEAN Studies

ASEAN Studies Program (ID57)

ASEAN Studies Program (ID58)

ASEAN Studies Program (ID59)