ประกาศ มาตรการในการใช้พื้นที่วิทยาลัยฯ ของนักศึกษา ภายใต้การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) โดยกำหนดมาตรการให้มีการเปิดทำการตามปกติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การเข้าใช้พื้นที่วิทยาลัยฯ ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วิทยาลัยฯ จึงกำหนดมาตรการ ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ทั้งนี้ บริเวณตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้ง 2 จุด ตามประกาศนั้น จะเปิดบริการ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ในระหว่างนี้ ขอให้ผู้เข้าใช้วิทยาลัยฯ มาตรวจวัดอุณหภูมิ และลงชื่อเข้าพื้นที่
ณ ชั้น 2 หน้าห้องงานบริหารและพัฒนา ตรงโต๊ะ รักษาความปลอดภัย

ประกาศ:ประกาศ มาตรการในการใช้พื้นที่วิทยาลัยฯ ของนักศึกษา

Payment for intention to study of successful candidates in PBIC admission 2020 round 5

All successful candidates in round 5 of academic year 2020 are required to pay 25,000 Baht (bank charges excluded) on 20 June 2020 to confirm their intention to study.

 1. Please download the pay-in form via “Download” button after your name listed below and print it out for banking process.
 2. Pay 25,000 Baht via the following channels
  1) Bank counter of any branches of TMB or other commercial banks (e.g. BBL, SCB, KBank, KTB, etc.)
  2) Internet Banking
  3) Mobile Banking
  4) ATM
 3. Confirmation emails from PBIC will be sent to students to confirm their payment transfer by 25 June 2020.
 4. Please note that Payment must be completed by 9 pm of 20 June 2020.

No.

Application No.

Title

First name

Last name

Download

Pay-in Slip

Chinese Studies Program

1

PB2020050001 Miss Patnari Namjaipetch

Download

Indian Studies Program

1

PB2020050002 Mr. Thanadon Leeke

Download

Thai Studies Program

1

PB2020050002 Mr. Thanadon Leeke

Download

2

PB2020050011 Mr. Patharakorn Ruangchaisri

Download

3

PB2020050017 Miss Nipattha Kaewngam

Download

4

PB2020050018 Mr. Peem Bunsope

Download

 

Announcement of Successful Candidates (5th Round: Program Admission 3) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies for academic year 2020 (5th Round: Inter Program Admission 3). All successful candidates must confirm their intention to study and follow all procedures specified in the announcement of successful candidates. To see the announcement, please click here.

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผลปรากฏว่านางสาวนันทิพร นาคราช เลขทะเบียน 6027648101 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและเสนอต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือเลขที่ กนศ.016 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เสนอรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการของนักศึกษาเป็นไปโดยความเรียบร้อย อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 6 คณะกรรมการนักศึกษา ข้อที่ 52, 53, 54 และ 55 วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ราย มีรายนามดังนี้

1. นางสาวนันทิพร นาคราช 6027648101 ประธาน
2. นายพงษ์กรณ์ โชคประเสริฐนาม 6027640165 รองประธาน
3. นายสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ 6027640769 เหรัญญิก
4. นายปองณัฐ พานิชกุล 6027645016 เลขานุการ
5. นางสาวธนิศรา พุทธราชา 6027640520 กรรมการฝ่ายวิชาการ
6. นางสาวสมัชชา สุขเจริญ 6027640124 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7. นางสาวรติ นักฟ้อน 6127648043 กรรมการฝ่ายกิจกรรม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่
9 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบประกาศได้ที่นี่ >>> ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Payment for intention to study of successful candidates in PBIC admission 2020 round 4 (Inter Program Admission II)

All successful candidates in round 4 (Round ‘Inter Program Admission II’) of academic year 2020 are required to pay 25,000 Baht (bank charges excluded) during 17 – 18 June 2020 to confirm their intention to study.  Continue reading “Payment for intention to study of successful candidates in PBIC admission 2020 round 4 (Inter Program Admission II)”