ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)

ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในระบบ reg.tu.ac.th
สามารถจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินได้ ดังมีรายวิชาต่อไปนี้
PD350, PD411, PD377 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา), PD445 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา)
ยกเว้น PD410 (ต้องรอการเทียบโอนวิชาจากที่ไปเรียนจีน) และจะสามารถจดทะเบียนเรียนได้ในช่วง เพิ่ม-ถอน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>>Office of Registra<<

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ขอแจ้งว่าวิทยาลัยได้เปิดรายวิชา PO333 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นี้ สำหรับนักศึกษาที่ติด F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยมีตารางเรียนดังนี้
วิชา PO 333 (sec.276401)
เรียนทุกวัน อังคาร/พฤหัส เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง PBIC207 โดย Prof.Zhang Xizhen

PBIC course offerings, study plan, and degree structures for PBIC students in Semester 1/2019

The link below is the updated version of the course offerings in semester 1/2019, study plan, and degree structures for PBIC students in academic year 2019

Course Offering of Semester 1 Academic Year 2019 (13 August – 1 December 2019)

ID

Chinese Studies

Indian Studies

Thai Studies

62
Study Plan CS 62 Study Plan IDS 62

Study Plan THS 62

61
Study Plan CS 61 Study Plan IDS 61 Study Plan THS 61
60

Study Plan CS 60

Study Plan IDS 60

Study Plan THS 60

59
Study Plan CS 59 Study Plan IDS 59

Study Plan THS 59

Chinese Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Chinese Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Indian Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Indian Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Thai Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Thai Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Payment for intention to study of successful candidates in PBIC admission 2019 round 5

All successful candidates in round 5 of academic year 2019 are required to pay 25,000 baht (bank charges excluded) during 30 June – 1 July 2019 to confirm their intention to study.

  1. Please download the pay-in form via “Download” button after your name listed below and print it out for banking process.
  2. Pay 25,000 baht via the following channels

1) Bank counter of any branches of TMB or other commercial banks (e.g. BBL, SCB, KBank, KTB, etc.)

2) Internet Banking

3) Mobile Banking

4) ATM

  1. Please note that Payment must be completed by 9 pm of 1 July 2019.
No. Application No. Title First name Last name Download Pay-in Slip
Chinese Studies Program

1

2019050006 Mr. Xiancan Chen Download
Thai Studies Program

1

2019050011 Miss Pornpreeya Lavipichayawong Download

2

2019050012 Mr. Tanaphak Sukjaroen Download

3

2019050014 Miss Patcharaporn Penpong Download

** Please note that all students have to attend the pre-sessional course during 2-19 July 2019.

Announcement of Successful Candidates (Round 5) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies and Thai Studies for academic year 2019 (5th). All successful candidates must confirm their intention to study at PBIC by completing the procedures in the announcement. To see the announcement, please click here.

** Please note that the pay-in slip (25,000 baht) will be open for downloading on 30 June 2019 onwards at this website.

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Yokohama City University (YCU) Japan, offering 2 scholarship for student who interested to join YCU Summer Program 2019 – service business for social innovation that will held on 30 July – 3 August 2019 at Yokohama City University(YCU)

Register now until 2 July

>>for more information please download here<<