Academic Excellence Scholarship Academic Year 2019

Pridi Banomyong International College held a certification ceremony on August 28, 2020 at the Pridi Banomyong Conference Room to reward and recognize the students for their outstanding academic performance for the academic year 2019. The dean, Asst.Prof.Akkharaphong Khamkhun, presented the certificates for Academic Excellence Scholarship and expressed gratitude for their effort and hardship which turning into the initial success.
The scholarships for nine students were listed as follow;
Miss Samaschaya Sookcharoen
Miss Sarawee Broese Van Groenou
Miss Pinyada Noreepaet
Mr. Pongnut Panichakul
Miss Phattarawan Khamrat
Miss Thanawan Pothisoontorn
Miss Jintapa Bannapradist
Miss Rati Nugforn
Mr. Remington Smith

เสวนาวิชาการ เรื่อง “หน้า(น่า)เศร้า #เราจะไม่ทน: บูลลี่ อำนาจนิยมในสังคมไทย”

           การบูลลี่(Bully) หรือ การรังแกกันในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยที่เราไม่เคยรู้ตัว บางคนอาจเคยเป็นผู้ถูกกระทำ และ หลายคนอาจเคยเป็นผู้กระทำ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งในงานเสวนา ครั้งนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการบูลลี่กับวัฒนธรรมอำนาจนิยมในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการที่จะทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทย

โดย วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์การถูกบูลลี่ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสาเหตุของการบูลลี่มักจะเกิดขึ้นจากอคติที่มีต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน อาทิเช่น สีผิว เชื้อชาติ ความพิการ และ ความเป็น LGBT โดยการบูลลี่นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ทั้งการทำร้ายร่างกาย การบูลลี่ด้วยวาจา หรือ แม้แต่   การบูลลี่กันในโลกออนไลน์ที่เรียกว่า Cyber Bullying แต่ในทุกระดับสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำได้ทั้งสิ้น ส่วนมากผุ้ที่เป็นฝ่ายกระทำมักจะเป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า เช่น รุ่นพี่ หรือ ครู  ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำไม่มีต้นทุนมากพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่นั้นๆ ที่ร้ายกว่าคือ เมื่อผู้ถูกกระทำได้พาตนเองไปสู่สถานะทางสังคมที่สูงขึ้น เขา/เธอ กลับผลิตซ้ำการบูลลี่ต่อบุคคลอื่นๆ อีกทำให้วงจรนี้ไม่จบสิ้น และกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย

จากนั้น วิทยากรทั้ง 6 ท่านได้ร่วมกันเสนอวิธีการในการหยุดปัญหาการบูลลี่กันในสังคมไทยโดยให้ความเห็นร่วมกันว่าสถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการที่จะหยุดปัญหานี้ โดยการที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ไม่บูลลี่คนอื่นให้เด็กเห็น และคอยให้กำลังใจให้เด็กเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับการบูลลี่ ให้เด็กกล้าที่จะบอกผู้กระทำว่าเขา/เธอ ไม่ยินดีกับสิ่งนั้น และพร้อมยื่นมือเข้าไปหยุดการบูลลี่ที่กำลังเกิดขึ้น ต่อมาคือสถาบันการศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ที่จะต้องมีวิธีการจัดการกับคนที่บูลลี่คนอื่นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่เป็นผู้ที่กระทำการบูลลี่เสียเอง นอกจากนี้ทางภาครัฐควรมีการคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อของการบูลลี่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในการที่จะให้ทั้งหมดที่ว่ามาเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเริ่มที่การเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มที่ตนเองหยุดผลิตซ้ำการบูลลี่ เปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ และนับถือกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ก็จะสามารถทำให้การบูลลี่หมดไปจากสังคมไทยได้

การเพิ่มเงินทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว นั้น

เนื่องจาก วิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับนักศึกษา จากเดิมทุนละ 5,000 บาท เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนเรียนดี

เพิ่มเงินแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ประเภท ข

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 แล้ว นั้น

เนื่องจาก มีผู้สมัครขอรับทุนช่วยเหลือไม่ครบตามจำนวนทุนที่ได้ประกาศไว้ วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
สมควรนำงบประมาณที่เหลือมาจัดสรรเพิ่มให้กับทุนประเภท ข จากเดิมทุนละ 3,000 บาท
เพิ่มเป็น ทุนละ 5,000 บาท ในส่วนของทุนประเภท ก ให้คงเดิมที่ ทุนละ 20,000 บาท

วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ประเภท ข สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ

ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนโควิดรอบ 2 ประเภท ข

PBIC Online meeting with College of ASEAN Studies, Guangxi University for Nationalities

On August 10, 2020, Pridi Banomyong International College, Thammasat University and the College of ASEAN Studies, Guangxi University for Nationalities,
held a meeting to discuss their future cooperation in arrangements for visiting scholars and graduate students as PBIC is primed and ready to act as a facilitator and service provider for inter-institutional exchanges using its Summer programs infrastructure as a basis.
Thank you to Prof. Dr. Yang Baoyun for making this discussion happen and we look forward to strengthening and increasing our cooperation with the College of ASEAN Studies, Guangxi University for Nationalities in future.
PBIC International Affairs

PBIC Student Orientation 2020

PBIC Student Orientation 2020 was held on August 3rd, 2020 at Pridi Banomyong International College, Thammasat University. Students of Class 2020 from Chinese Studies, Thai Studies and Indian Studies Programs were introduced to the curriculum, instructions on rules and regulations, and online studying. They also gained valuable knowledge and inspiration from PBIC Alumni.
Congratulations once again to the Class of 2020 and all our best wishes for a bright future ahead.

PBIC online meeting with Aoyama Gakuin University, Japan.

Pridi Banomyong International College, Thammasat University and the School of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University held a meeting to discuss the upcoming Thai Studies summer program and agreed a plan of action.  The program is expected to be scheduled to run from the middle of August into September 2021.  The program offers GSC students with the rare opportunity of learning and enjoying Thai culture at a deep level through practical courses and insightful field trips.