PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย # ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก  

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong International College Dean Selection

Announcement ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563 ประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Subcommittee of the Dean Selection Notification on Nomination of Candidate for the Dean Selection of Pridi Banomyong International College No. 1 Calendar ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานานชาติปรีดี พนมยงค์ Schedule of the Dean Selection Process Ballot บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Pridi … Continue reading การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong International College Dean Selection