PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย # ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก  

ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!! รายละเอียด วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 30 น. ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน) ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา 2562 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความชอบธรรมและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบ ประกาศ … Continue reading ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562