ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมม่อน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการควบคุมและดูแลการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ผ่านการเลือกตั้งโดยวิธีการรับรอง ได้แก่
นางสาวนันทิพร นาคราช เลขทะเบียน 6027648101 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 22 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 25 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 327 คน
2. ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 25 คน
3. คะแนนรับรองขั้นต่ำที่ต้องได้รับ 13 คะแนน
4. ผู้ลงคะแนนรับรอง 22 คะแนน
5. ผู้ลงคะแนนไม่รับรอง 0 คน
6. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 คน
7. บัตรเสีย 0 ใบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 5

PBIC is very pleased to announce the names of candidates eligible for the 5th Round of interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019.

All candidates must submit photocopies of the following. Please also present the original documents as proof of authenticity.

 1. Citizen ID card / passport
 2. Secondary school certificate or equivalent
 3. 3. Transcript of records
 4. English proficiency test result

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 ทุกคน จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ ทั้ง ฉบับจริง” และ “ฉบับสำเนา” มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.45 เป็นต้นไป

 1. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 2. ประกาศนียบัตร หรือเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET / TOEFL / IELTS / SAT

คลิกเพื่ออ่านประกาศ (See announcement)

Announcement of Successful Candidates (4th Round: Program Admission II) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies for academic year 2019 (4th Round: Program Admission II). All successful candidates must confirm their intention to study and follow all procedures specified in the announcement of successful candidates. To see the announcement, please click here.

Announcement of Successful Candidates (3rd Round: Program Admission I) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies for academic year 2019 (3rd Round: Program Admission I). All successful candidates must confirm their intention to study and follow all procedures specified in the announcement of successful candidates. To see the announcement, please click here.

List of candidates eligible for the PBIC English proficiency test, written and interview examination in the 3rd Round of PBIC Admission.

We are very pleased to announce the names of candidates eligible for the PBIC English proficiency test, written and interview examination in the 3rd Round of PBIC Admission.

1) Name list of candidates eligible for the written examination of English Proficiency held by PBIC for the academic year 2019. Click here

2) Name list of candidates eligible for the written and interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019. Click here

 

 

Voice of PBIC is now available

Voice of PBIC is now available

You can easily contact the PBIC office by using a QR code scanning.
Please join us as the part for contributing the Voice of PBIC system by leaving a comment.
We need your voice!!

Voice of PBIC Features:
– Query
– Make a Complaint
– Student Request Form
– Recommended
– Request form for VISA extension

[We are working on all the forms that you can download online, more detail is to be announced.]

How to use

 1. Scan the QR Code and fill in the forms then submit or click on the links.
  Voice of PBIC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoFImFmxe-q-WfYDmRz2DmwS3aeV01_Fp9aX6izkwm-ukFOQ/viewform

  Request form for VISA extension: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNAVoU-slNkPF_m6msxWtabqlZyz1J7d-6aauTPc3QoGh-0A/viewform 

 2. After you submit the form, the staff will reply back to you as soon as possible.
  However, the processing time depends on each issue. [Approximately 5-7 working days.]

* All user information will be kept confidential.

If you have any inquiry please contact: thanasan.p@pbic.tu.ac.th

List of Candidates Eligible for the Interview Examination Academic Year 2019 (1st Round: Portfolio I)

List of Candidates Eligible for the Interview Examination Academic Year 2019 (1st Round: Portfolio I).

PBIC is pleased to announce the names of candidates eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for academic year 2019. For more information, Click here

Classes cancellation on 13 November 2018

Dear PBIC lecturers and students

According to the “PBIC Academy 2018 Competition” which will held on Tuesday, 13 November 2018 from 8.00 – 16.00 hrs. at Pridi Banomyong International College, please be informed that all classes on Tuesday, 13 November 2018 will be cancelled. Also, we would like to invite you to join the PBIC Academy Competition 2018 organized by PBIC. If you need more information please contact Ms. Pornpimol Turbpaiboon, Tel. 02 – 613 – 3720

Best regards,