วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประกาศงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยทั้งหมด และหยุดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยวันที่ 14 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประกาศงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยทั้งหมด และหยุดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยตั้งเเต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการเรียนการสอนออนไลน์จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนชดเชย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในวันพรุ่งนี้ 15 ตุลาคม 2563 ยังคงมีการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Urgent Notification on PBIC On-Site Class Cancellation on October 14, 2020, PBIC would like to make an announcement about On-Site class cancellation on October 14, 2020, from 12.00 onwards as well as the closure of the office. Further detail of Class make up will be announced soon from the Class’s lecturer. And all online classes will be held as usual. Please noted that we will resume on-site class and office working on October 15, 2020.

PBIC ON TOUR

โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PBIC on Tour นำ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Myths โดยมี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดี, Dr.Thomas Bruce หัวหน้าโครงการไทยศึกษา และ Dr.Paul McBain อาจารย์ผู้สอนโครงการไทยศึกษา ร่วมบรรยาย

กิจกรรมPBIC on Tour เป็นอีกพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ขยายพรมแดนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความรักในมนุษย์ชาติ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการเยี่ยมชม ซึ่ง MOCA นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

# ไทยศึกษา รู้ไทย เข้าใจโลก

 

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน นั้น

บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา

ผลการเลือกตั้ง

ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน

จากผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะทำงานกิจการนักศึกษาเสนอรายชื่อคณะทำงานต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

และขอให้คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการส่งมอบงาน เอกสาร งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมคงเหลือ ห้อง วัสดุ-อุปกรณ์ และอื่นๆ ต่อประธานคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์นั้น

บัดนี้ คณะทำงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ผ่านการเลือกตั้งโดยวิธีการรับรอง ได้แก่
นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับคะแนนเสียงรับรองทั้งสิ้น 27 คะแนน จากจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 28 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 306 คน
2. ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง 28 คน


3. คะแนนรับรองขั้นต่ำที่ต้องได้รับ 15 คะแนน
4. ผู้ลงคะแนนรับรอง 27 คะแนน
5. ผู้ลงคะแนนไม่รับรอง 1 คน
6. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คน
7. บัตรเสีย 0 ใบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะทำงานกิจการนักศึกษา

รายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรองประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 14 กันยายน 2563 แล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงรายเดียว เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปโดยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้ใช้วิธีการลงคะแนนรับรอง คณะทำงานกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และได้กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

 1. รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 2. นายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน  6327648264       หลักสูตรไทยศึกษา
 3. วันเวลารับรอง
  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่าน Google Form
 4. วิธีการนับคะแนน
  เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียวให้ใช้วิธีลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรอง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิรับรอง
 5. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
  เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 6. การลงคะแนนเสียง
  (1) ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนผ่าน Google Form โดยใช้อีเมล @pbic.tu.ac.th โดยวิทยาลัยฯ จะส่งลิ้งค์ลงคะแนนเสียงผ่าน Line Official Account “PBIC Thammasat” ในวันเลือกตั้งเวลา 09.00 น.
  (2) กรอกข้อมูลและลงคะแนน พร้อมทั้งยืนยันตัวตนผ่านการแนบภาพถ่ายบัตรนักศึกษา กรณีที่ไม่มี อนุโลมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางแทนได้
  (3) หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่แนบสำเนาบัตรตามข้อ (2) เพื่อยืนยันตัวตน หรือเอกสารยืนยันตัวตนไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียโดยทันที และจะไม่ถูกนำมานับคะแนนและไม่สามารถลงคะแนนใหม่ได้อีกในการลงคะแนนรับรองครั้งนี้
  (4) หนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถลงคะแนนซ้ำ หรือแก้ไขได้ กรณีที่มีการลงคะแนนผิด หรือผิดพลาดอื่นใดก็ตาม แล้วลงคะแนนซ้ำจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียโดยทันที และจะไม่ถูกนำมานับคะแนน
  (5) คณะทำงานกิจการนักศึกษาจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงคะแนนต่อสาธารณชนโดยเด็ดขาด หากเพียงแต่เปิดเผยข้อมูลการลงคะแนน หลักสูตร และชั้นปีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่าน: ประกาศรายชื่อผู้สมัครและวิธีการรับรอง

โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563

ทุกการตัดสินใจของชีวิตคือการเรียนรู้ !!

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม
‘โครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563’

(การเดินทางไปร่วมโครงการนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19)

ผู้ที่สนใจขอให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ห้อง PBIC 218 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน เวลา 16.00 น. เท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารด้านล่างได้เลย!!

รายละเอียด:รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563
ใบสมัคร:ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563

 

International Relations Division Thammasat University

Announcement for enrollment students to join

‘Asia-Europe Exchange Program Academic Year 2020’

Those who interested are requested to submit the application form to the Student Affairs Department, PBIC Room 218.
From today – 28 September at 4 PM only.

Annoucement:รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563
Application form:ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป 2563

ประกาศเรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!!

รายละเอียด

 • วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน)
 • ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 2 – 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หรือ ส่งอีเมลมาที่ chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th
 • ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความชอบธรรมและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบ ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยละเอียด : ประกาศเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2563

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ : พี่ก้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ Email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

การเพิ่มเงินทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนเรียนดี) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว นั้น

เนื่องจาก วิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กับนักศึกษา จากเดิมทุนละ 5,000 บาท เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนเรียนดี

เพิ่มเงินแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ประเภท ข

ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 แล้ว นั้น

เนื่องจาก มีผู้สมัครขอรับทุนช่วยเหลือไม่ครบตามจำนวนทุนที่ได้ประกาศไว้ วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
สมควรนำงบประมาณที่เหลือมาจัดสรรเพิ่มให้กับทุนประเภท ข จากเดิมทุนละ 3,000 บาท
เพิ่มเป็น ทุนละ 5,000 บาท ในส่วนของทุนประเภท ก ให้คงเดิมที่ ทุนละ 20,000 บาท

วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ประเภท ข สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ

ประกาศ: ประกาศเพิ่มเงินทุนโควิดรอบ 2 ประเภท ข

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2555 ข้อ 54 โดยกำหนดให้วิทยาลัยจ่ายเงินทุนเรียนดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว
จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

โปรดตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารแนบ ประกาศทุนมอบแก่นักศึกษา เรียนดี 62

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการส่งเอกสารดังนี้ ***สำคัญมาก***

 1. ผลการเรียนฉบับจริง 1 ชุด โดยให้นักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียน ชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์1 (ตึกธนาคารกรุงไทย) มธ.ท่าพระจันทร์/ The original of transcript, you have to request from the office of registratar which is located at 4 Floor, anekprasong 1Buld. Thammasat University Tha Phrachan campus.
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา/1 copy of the student card.
 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ/1 copy of your bank account with your name on the account, except Government Housing Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives or other Savings cooperatives.

กำหนดการส่งเอกสารเพื่อรับทุนเรียนดี: ***วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม เวลา 12.00 น. เท่านั้น***

ส่งที่: พี่ก้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ห้องงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th