ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว จึงดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ โดยวิธีการรับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลปรากฏว่านายพชร จงเจริญจิตเกษม เลขทะเบียน 6327648264 หลักสูตรไทยศึกษา
ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและเสนอต่อวิทยาลัย เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการของนักศึกษาเป็นไปโดยความเรียบร้อย อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 6 คณะกรรมการนักศึกษา ข้อที่ 52, 53, 54 และ 55 วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 ราย มีรายนามดังนี้

1. นายนายพชร จงเจริญจิตเกษม 6327648264 ประธาน
2. นายชยพล จิรเกษมสุข 6327640436 รองประธานคนที่ 1 และ
ประธานฝ่ายการจัดกิจกรรม
3. นางสาวนภัสวรรณ อาจวิชัย 6327640550 รองประธานคนที่ 2 และ

ประธานฝ่ายสวัสดิการอาคารสถานที่

4. นายณัฐพงษ์ ฉ่องจ่า 6327640402 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1
5. นางสาวสายสิรี แสงคร้าม 6327648124 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 2
6. นายอัษฎาวุธ แซ่หยิ่ง 6327640394 กรรมการฝ่ายประสานงาน
7. นางสาวรัญชิดา ฉิมคล้าย 6327640147 เหรัญญิก
8. นายธนวัฒน์ สิริธนาภักดี 6327648231 เลขาธิการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่
9 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบประกาศได้ที่นี่ >>> ประกาศคณะทำงานคณะกรรมการนักศึกษา 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *