แบบสำรวจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสำรวจผลกระทบที่นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้รับจากการแพร่ระบาดของ COVID19 เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

กรุณาตอบแบบสำรวจนี้ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.

This survey targets PBIC students who are impacted by the COVID-19 virus outbreak. In order to help solve the problems you are currently facing, please fill in this survey to help us understand the situation.

Deadline: 12.00 am, April 6, 2020

here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMAL5Rd2pphKHy68LZbsKNoBYH4mB-5k-Jif6Ak8ynf5d2tA/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *